logo DOZB

Oficjalna strona Dolnośląskiego Okręgowego Związku Bokserskiegoopublikowano: 16-03-2014

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Dolnego ??l?ska w Boksie Kadet??w, Junior??w ,Kadetek i Juniorek


DOLNO??L?SKI OKR?GOWY ZWI?ZEK BOKSERSKI
50-529 Wroc??aw, ul. Borowska 1-3 tel. [071] 367-50-61 wew. 335 fax [071] 367-18-40
REGON 931929560 E-mail: dzboks@ sport.wroclaw.pl NIP 899-24-47-227

L.dz. 1/2014. Wroc??aw,17.02.2014r.


Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Dolnego ??l?ska w Boksie
Kadet??w, Junior??w ,Kadetek i Juniorek


Mistrzostwa odb?d? si? w Zi?bicach w dniach 11-13.04.2014r. w Sali Sportowej Szko??y Podstawowej nr. 4 przy ul. Zamkowej 31.
ORGANIZATOR: Dolno??l?ski Okr?gowy Zwi?zek Bokserski we Wroc??awiu.
WSP???ORGANIZATOR: Zi?bicki Klub Bokserski ??Jaskinia Lwa????

Program zawod??w
11.04.2014r
Pi?tek do godz. 10,30 -przyjazd ekip sportowych[rejestracja zawodnik??w] godz. 11,00-13,00 -badanie lekarskie i waga
godz. 14,00-15,00 -losowanie par, konferencja techniczna
godz.16,30 -oficjalne otwarcie Mistrzostw
godz. 17,00 -walki ?wier?fina??owe
12.04.2014r
Sobota godz.7,00-8.00 -badanie lekarskie i waga
godz.11.00 -I seria walk p????fina??owych
godz. 16,00 -II seria walk p????fina??owych
13,o4.2014r
Niedziela godz. 7,00-8,00 -badanie lekarskie i waga
godz.11.00 -walki fina??owe
ok. godz. 14.00 -zako??czenie Mistrzostw
Prawo startu w Mistrzostwach maj? zawodnicy klub??w, kt??re op??aci??y sk??adki cz??onkowskie dla DOZB oraz zawodnicy posiadaj?cy aktualne badanie lekarskie i s? zarejestrowani w DOZB.
W Mistrzostwach Dolnego ??l?ska maj? prawo startowa?:
Kadeci i kadetki rocznik 1999-1998
Juniorzy i juniorki rocznik 1997 1996
UWAGA: w Mistrzostwach Polski Junior??w mo??e startowa? zawodnik ,kt??ry posiada minimum II klas? sportow? oraz minimum 10 walk i licencj? PZB.
Prosimy kluby o zg??aszania swych zawodnik??w i zawodniczek do DOZB z podaniem:
Klub, nazwisko i imi?, rok urodzenia ,waga i ilo??? walk , termin do 14.03.2014r ,
. Zg??oszenie nale??y poda? na numer E-mail dzboks@sport.wroc??aw.pl
Ka??da ekipa pokrywa koszta zakwaterowania , wy??ywienia oraz transport we w??asnym zakresie .
Organizator Klub Jaskinia Lwa podaje do wyboru miejsca noclegowe i wy??ywieniowe jak ni??ej:
1.Firma-Handlowo-Gastronomiczno-Hotelarska El??bieta Derkacz
Zi?bice ul. Wa??owa 34 tel.748191288
80z??.osobodzien z 3 posi??kami
/nocleg-40zl.??niadanie-10 zl. obiad-16 zl. kolacja 14 z??/

2. Hotel ??Villa Mon Cheri? Zi?bice ul. Ma??a 1 [wzg??rze parkowe]
Tel.748308944, tel.kom.697293322
50 z?? osobodzie?? z 3 posi??kami
/ nocleg-30z??.??niadanie-10z??. obiadokolacja -20z??.

3. Internat Zespo??u Szk???? Ponadgimnazjalnych/
Zi?bice ul. Bohater??w Getta 12, tel. 748191570, tel 748191522
60 z??. osobodzie?? z 3 posi??kami[??niadanie,obiad,Kolacja]

4. Gospodarstwo Agroturystyczne Zbigniew Soko??owski
Wiga??cice[5km.od Zi?bic] ??tel.508-376-277
25 z??.nocleg [bez w??ywienia]
Wy??ywienie dla noclegu w miejscowo??ci Wiga??cice
Restauracja ??Ratuszowa? w Zi?bicach ul. Rynek 44.Tel.74/ 8-152-222
{??niadanie-15z??. obiad-15z??.kolacja 12z??.]

Wszelkie sprawy zwi?zane z wy??ywieniem i zakwaterowanie prosimy om??wi? z Panem Franciszkiem Jaszczyszynem tel. kom. 888-476-986.

Zakwaterowanie dla s?dzi??w i komisji sportowej w Hotelu na Stadionie Sportowym w Zi?bicach.

Mistrzostwa b?d? przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportowym PZB.
Za Zarz?d DOZB Wroc??aw
W-ce prezes ds. Sportowych
Jerzy Wola??ski

 © DOZB - 2013-2014